സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

SUCCESS

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
                                                - David Brinkley
Action is the foundational key to all success.
                                                - Pablo Picasso
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
                                                 - Abraham Lincoln
Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.
                                                   - Dale Carnegie
I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
                                                    - Bill Cosby