സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

അദ്ധ്വാനം

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ഉറക്കം മധുര്യമുള്ളതാണ്
                          - റഷ്യന്‍ പഴമൊഴി
അദ്ധ്വാനം കൂടാതെ മഹത്തായ ഒന്ന് ആരും നേടിയിട്ടില്ല
                         - എമെര്സന്‍
അദ്ധ്വാനിചിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ജീവിതം  ഉറങ്ങി തീര്‍ക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത്
                         - ജെറോം കെ ജെറോം
അദ്ധ്വാനിക്കത്തവന്‍ വെടിയെല്‍ക്കാന്‍ അര്‍ഹനാണ്
                         - ബി സി ഫോര്‍ബസ്
അദ്ധ്വാനം പ്രശസ്തിയുടെ പിതാവാണ്
                         - യുറിപ്പിടിസ്