സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

EDUCATION

"The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires."
                                                                           - William Ward

"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go."
                                                                           - Dr. Seuss

"Education comes from living life, following passions, accessing information, observing, reflecting, and being inspired by wise and courageous elders in the community"
                                                                                - Claire Aumonier

"People commonly educate their children as they build their houses, according to some plan they think beautiful, without considering whether it is suited to the purposes for which they are designed."
                                                                                  - Mary Montagu

"Education is not merely a means for earning a living or an instrument for the acquisition of wealth. It is an initiation into life of spirit, a training of the human soul in the pursuit of truth and the practice of virtue."
                                                                                     - Vijaya Pandit