സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

HOPE

An act of God was defined as something which no reasonable man could have expected.
                                                  - A. P. Herbert
Everyone who has ever built anywhere a "new heaven" first found the power thereto in his own hell.
                                                  - Friedrich Nietzsche
We do not really feel grateful toward those who make our dreams come true; they ruin our dreams.
                                                    - Eric Hoffer
Hope is itself a species of happiness, and, perhaps, the chief happiness which this world affords.
                                                     - Samuel Johnson

Hope, deceitful as it is, serves at least to lead us to the end of life along an agreeable road.
                                                    - La Rochefoucauld