സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

LEADERSHIP

I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a King, and of a King of England too.
                                       - Elizabeth I
It is a characteristic of all movements and crusades that the psychopathic element rises to the top.
                                       - Robert Lindner
It is much safer to obey than to rule.
                                        - Thomas a Kempis
It is the characteristic excellence of the strong man that he can bring momentous issues to the fore and make a decision about them. The weak are always forced to decide between alternatives they have not chosen themselves.
                                        - Dietrich Bonhoeffer
With a good conscience our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God's work must truly be our own.
                                         - John F. Kennedy