സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

LIFE

"As we grow older together, As we continue to change with age, There is one thing that will never change. . . I will always keep falling in love with you."
                                                                - Karen Clodfelder

"May we never let the things we can't have, or don't have, or shouldn't have, spoil our enjoyment of the things we do have and can have. As we value our happiness, let us not forget it, for one of the greatest lessons in life is learning to be happy without the things we cannot or should not have."
                                                                 - Richard L. Evans

"It's better to be an authentic loser than a false success, and to die alive than to live dead."
                                                                  - William Markiewicz

"We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons."
                                                                 - Jim Rohn

"Live the life you've dreamed"
                                                                  - David Henry Thoreau