സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

DREAMS

If there were dreams to sell, Merry and sad to tell, And the crier rung his bell, What would you buy?
                                                         - T. L. Beddoes

I dreamt that I dwelt in marble halls, With vassals and serfs at my side.
                                                         - Alfred Bunn

Abou Ben Adhem (may his tribe increase!) Awoke one night from a deep dream of peace.
                                                          - Leigh Hunt

We are such stuff As dreams are made on, and our little life Is rounded with a sleep.
                                                           - William Shakespeare

Till the day when I'll be going down that Long, long trail with you.
                                                           - Stoddard King