സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

നിയമങ്ങള്‍

നിയമങ്ങള്‍ വസ്ത്രങ്ങളെ പോലെ ആയിരിക്കണം
                                                      - ക്ലാരന്‍സ്
മനുഷ്യന്‍ നിയമമുണ്ടാക്കുന്നില്ല , പക്ഷെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നു
                                                   - കാല്‍വിന്‍ കൂളിട്ജ്
മിക്കവാറും എല്ലാ നിയമവും ഉപയോഗശൂന്യമാണ് , കാരണം നല്ലവര്‍ക്കു നിയമം  വേണ്ട  മോശമായവര്‍ അത് കൊണ്ട് നന്നാകാനുംപോകുന്നില്ല
                                                    - ടെമനോക്സ്
അഴിമതി കൂടുമ്പോള്‍ നിയമവും വര്‍ധിക്കും
                                                    - ടാസിറ്റിസ്
പാവപ്പെട്ടവനെ നിയമം  കശക്കുന്നു പണക്കാരന്‍ നിയമത്തെ ഭരിക്കുന്നു
                                                   - ഗോള്‍ഡ്‌ സ്മിത്ത്