സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

നിശബ്ദത

നിശബ്ദതയാണ്  സഹിക്കാന്‍ ആവാത്ത തിരിച്ചടി
                                                           - ഡിക്കന്‍സ്
നിശബ്ദയായി നിരസിക്കുന്നവള്‍ പകുതി സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു
                                                            -ഓവിഡ്
തക്ക സമയത്ത്  പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനു ഒരു പൈസയുടെ വിലയുണ്ടെങ്കില്‍ തക്ക സമയത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക്  രണ്ടു പൈസയുടെ വിലയുണ്ട്‌
                                                            - താല്മൂദ്
നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിശബ്ദതയെക്കള്‍ നന്നായിരിക്കട്ടെ , അല്ലെങ്കില്‍ മിണ്ടാതിരിക്കൂ
                                                            - ദയോനിഷ്യസ്
സത്യാന്വേഷിയുടെ ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിശബ്ദത
                                                           - ഗാന്ധിജി