സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

കവിത

ഭാവനയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് കവിത
                               -ഷെല്ലി
പറയപ്പെടുന്ന സംഗതിയല്ല പറയുന്ന രീതിയാണ് കവിത
                               - ഹൌസ് മാന്‍
പരമ ബോറായി വാചക  കസര്‍ത്ത് ഉള്ള കവിത കവിതയല്ല , അത്  ഗദ്യം ഭ്രാന്തായതാണ്
                               - ഡോ. ജോണ്സണ്‍ 
ചരിത്രത്തോടല്ല , സത്യത്തോടാണ് കവിതയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സാമ്യമുള്ളത്
                               - പ്ലാറ്റോ
ചിന്തിപ്പിക്കുകയല്ല അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ്‌ കവിതയുടെ കര്‍ത്തവ്യം
                              - റോബര്‍ട്ട്‌ സണ്‍