സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

വാക്ക്

നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഒരു വാക്ക്  ദീര്‍ഘ പ്രസംഗത്തെക്കാള്‍   ഗുണം ചെയ്യും
                                                       - പ്ലൂട്ടാര്‍ക്ക് 
നല്ല വാക്ക് ഒരിക്കലും പല്ല് കളഞ്ഞിട്ടില്ല
                                                      -ഐറിഷ് പഴമൊഴി
ചെറിയ വാക്കുകള്‍ വലിയ ആശയത്തെ ഒരിക്കലും മുറിപ്പെടുത്തുന്നില്ല
                                                       - ഹോവാര്‍ഡ്
കൂടുതല്‍ പറയാനുള്ളവര്‍ ഏറ്റവും കുറച്ചു വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു
                                                        - ഷാ
വാക്കുകള്‍ക്ക് അവ അച്ചടിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞാല്‍ സ്വന്തമായൊരു ജീവിതമുണ്ട്
                                                         - കരോള്‍ ബ്രൌനറ്റ്