സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

പ്രസംഗം

വിഡ്ഢികള്‍  സംസാരിക്കുന്നു മഹാന്മാര്‍ പ്രസംഗിക്കും
                                         - ബെന്‍ ജോന്സണ്‍
വാചകങ്ങള്‍ പ്രസംഗത്തിന്റെ  ശരീരമാണ് ; ചിന്ത ആത്മാവും
                                         - സിംമോന്‍സ്
കുറച്ചു പറയാനുള്ളവര്‍ ഏറെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്
                                          - പ്രിയോര്‍
പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രധാനം
                                          - ചെസ്റ്റെര്‍  ഫീല്‍ഡ്
പ്രസംഗത്തില്‍ നാം കേള്‍ക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ്
                                        - ഓസ്ടിന്‍ മാലെ