സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

ഭാഷ

എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് പണത്തിന്റെ ഭാഷ
                                       - ആഫ്ര ബെന്‍
ചിന്തയുടെ  വസ്ത്രമാണ് ഭാഷ
                                        - ഡോ. ജോണ്‍സണ്‍
ജീവിതം ഒരു വിദേശ ഭാഷയാണ്‌ , എല്ലാവരും അത് തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കുന്നു
                                       - ക്രിസ്ടഫെര്‍ മാര്‍ലോ
നിങ്ങളെന്നെ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു ; അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള നേട്ടം - എങ്ങനെ ശപിക്കാം  എന്നറിഞ്ഞു എന്നതാണ്
                                      - ഷേക്സ്പിയര്‍
ഭാഷ ഉപകരണമാണ് ; വാക്കുകളാണ് ആശയങ്ങളുടെ രൂപങ്ങള്‍
                                     - ഡോ. ജോണ്‍സണ്‍