സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

മനസ്സ്

ദുര്‍ബലമായ  മനസ്സ് ഭൂത ക്കണ്ണാടി  പോലെയാണ് . ചെറിയ കാര്യങ്ങള്‍ അത് വലുതാക്കി കാണിക്കും വലിയ കാര്യങ്ങള്‍ അതില്‍ പതിയുകയുമില്ല
                                                                      - ചെസ്ടെര്‍  ഫീല്‍ഡ്
സ്വന്തം മനസ്സ് മാറ്റാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് മറ്റൊന്നിലും മാറ്റം വരുത്താന്‍ കഴിയില്ല
                                                                     - ബര്‍ണാഡ് ഷാ
ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യനോളം വലുതായിട്ടോന്നുമില്ല മനുഷ്യനിലോ മനസ്സോളം വലുതായിട്ടോന്നുമില്ല
                                                                     - സര്‍ വില്ല്യം
മനസ്സിനകത്ത് സത്യമുള്ളവര്‍ക്ക് പരാജയം ഒരിക്കലുമുന്ടാകുന്നില്ല
                                                                     -ഷിന്ടോ
മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പാരച്ചുട്ടിനോട് ഉപമിക്കാം . അത് നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആദ്യം തുറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
                                                                     - ജെ സ്മിത്ത്