സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

വിദ്യാഭ്യാസം

ഒരു ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം
                                                                - ഗാന്ധിജി
ഏതു തരാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും  ഒരു ലക്‌ഷ്യം ഉണ്ടാവണം കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമല്ല മാര്‍ഗ്ഗമാണ്
                                                                - സിബില്‍ മാര്‍ഷല്‍
ശിശുവിനെ മാന്യനാക്കാനല്ല , മനുഷ്യനാക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം  നല്‍കേണ്ടത്
                                                                - സ്പെന്‍സര്‍
വിദ്യാര്‍ഥിയെ  മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ്  വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രഹസ്യം 
                                                               - എമേര്‍സണ്‍
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാതല്‍ ചിന്തയെത്രേ
                                                                - ഗാന്ധിജി