സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

വിവേകം

വിവേകി സംസാരിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ചിന്തിക്കുന്നു, മണ്ടന്മാര്‍  സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്
                                                                      - ടെലീലി
വിവേകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം
                                                                     - ബാലറാം
വിവേകത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് സ്വന്തം അജ്ഞതയെക്കുറിച്ചുള്ള   അറിവ്
                                                                     - സ്പര്ജന്‍
വിവേകത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്താനമാണ് ജാഗ്രത
                                                                    - വിക്ടര്‍ യുഗോ
വിവേകമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്‍ സുഗന്ധമില്ലാത്ത പുഷ്പത്തെ പോലെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു
                                                                    - സ്വാമി വിവേകാന്ദന്‍