സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

സ്ത്രീ

നിങ്ങള്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ അറിയുന്നെങ്കില്‍ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാം അറിയുന്നു
                                                                - പ്ലേറ്റോ
സ്ത്രീ ഒരു പൂച്ചയെ പോലെയാണ് പുറത്തു തലോടുന്നതാരായാലും  അവള്‍  പെട്ടെന്ന്  ഇണങ്ങും   
                                                                 - ഒട്ട് വെ  
തക്കം  പോലെ  നിറം  മാറുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ്‌ സ്ത്രീ
                                                                 -നാഷ്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാര്‍ത്താ  എജെന്‍സി  യാണ് സ്ത്രീ
                                                                 - വോട് ഹൌസ്
സ്ത്രീ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ്
                                                                 - നീഷേ