സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

WAR

It is well that war is so terrible. We should grow too fond of it.
                                                               - Robert E. Lee


It seems like such a terrible shame that innocent civilians have to get hurt in wars, otherwise combat would be such a wonderfully healthy way to rid the human race of unneeded trash.
                                                              - Fred Woodworth

In peace, sons bury their fathers. In war, fathers bury their sons.
                                                               - Herodotus

I do not believe that the men who served in uniform in Vietnam have been given the credit they deserve. It was a difficult war against an unorthodox enemy.
                                                               - William Westmoreland

He who joyfully marches to music in rank and file has already earned my contempt. He has been given a large brain by mistake, since for him the spinal cord would suffice.
                                                               - Albert Einstein