സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

FUTURE

I never think of the future. It comes soon enough.
                                    - Albert Einstein
Tis the sunset of life gives me mystical lore, And coming events cast their shadows before.
                                    - Thomas Campbell
When all else is lost, the future still remains.
                                    - Christian Nestell Bovee
Trust no Future, howe'er pleasant! Let the dead Past bury its dead!
                                    - Henry Wadsworth Longfellow
Till the sun grows cold, And the stars are old, And the leaves of the Judgment Book unfold.
                                     - Bayard Taylor